Nyereményjáték szabályzat

KRAUSEN nagy Karácsonyi NYEREMÉNYJÁTÉK hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője

KRAUSEN nagy Karácsonyi Nyereményjáték szervezője, egyúttal a www.viztisztito-ozmozis.hu címen elérhető Weboldalhoz kapcsolódó személyes adatok adatkezelője: a QS ‘2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1131 Budapest, Futár u 16. 3. em. 5.; cégjegyzékszám: 01-06-730678; adószám: 20625409-2-41, továbbiakban:” Szervező”).

2. A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi, magyar állampolgárságú, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.viztisztito-ozmozis.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) vagy a nyereményjáték ideje alatt a Honlapon víztisztító berendezést vásárol. Amennyiben egy regisztrált játékos időközben a honlapon víztisztítót vásárol, úgy azonosítja duplán illetve minden vásárlással megnövelt eséllyel vesz részt a sorsolásokban.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A nyereményjáték 2015.november 14. 8.00 perctől 2015. december 20. 11 óra 59. percig tart.

4. A Játék menete

4.1. A Játékban való részvételhez Játékosnak regisztrálnia kell a Honlapon a „Regisztráció” címszó alatt. A regisztrációs folyamat ún. kettős opt-in, azaz a regisztrálónak meg kell erősíteni regisztrációs szándékát az általa megadott e-mailcímre érkező levélben közölt linkre kattintva. A Honlapon történő regisztráció során meg kell adnia a személyes adatait (teljes név, e-mail cím, lakóhelye) majd kipipálni adott mezőt, mellyel Játékos automatikusan elfogadja a Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
4.2. Minden a Játékban regisztráló, a sikeres regisztrációt követően az üdvözlő levelében kap egy 5.000,-Ft értékű kuponkódot.
4.3. A Játék időtartama alatt két időszaki sorsolást tartunk, melyek időpontja: 2015.11.22. és 2015.12.06.

5. Nyeremények

5.1. Az időszaki sorsolásokon az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

  • 2015.11.22.  sorsolás nyeremény egy db 10.000,- értékű kupon
  • 2015.12.06. nyeremény egy db 20.000,- értékű kupon
  • 2015.12.20.Főnyeremény egy db KRAUSEN 75 BASIC RO víztisztító vagy 46.000,- Ft értékben

5.2. A Játék keretében a Szervező nyerő időpontok alapján, napi szinten hirdet nyerteseket.

6. Nyeremények beváltása

6.1. A regisztráció alkalmával, illetve az időközi sorsolások nyereményei, árengedményre jogosító kuponok, melyek beválthatóak a www.vizisztito-ozmozis.hu weboldalon bármely víztisztító vásárlásakor.
6.2. A játék folyamán nyert kuponok értéke nem összevonható! Egy vásárláshoz egy kupon használható fel.
6.3. A játék folyamán kapott kuponok érvényességének lejárata: 2015.12.31. 23 óra 59 perc.
6.4. A nyeremény kuponok a játék időtartama alatt víztisztítót vásárlók számára átválthatók visszatérítéssé. Annak érdekében, hogy a vásárlókat ne érje hátrány, illetve újabb „vásárlásra késztető nyomás” ezért Szervező biztosítja a játék időtartama alatt a játékban regisztrált adataikkal víztisztítót vásároltaknak, hogy a nyereményüket utólagos visszatérítésként vehessék igénybe. A visszatérítés lehetősége a főnyeremény nyertesét is megilleti, amennyiben ő is megfelel a feltételeknek és a regisztrációban megadott adataival vásárolt. A visszatérítés igénybevételéről nyilatkozni kell, melynek határideje: 2015.12.31. Később jelzett visszatérítési igényt Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.
6.5. A főnyeremény átvételének helye: 1131 Budapest Futár u. 16.
6.6. Nyerteseket a Szervező a regisztrációjuk alkalmával megadott e-mail címen értesíti nyereményükről. A nyertesek nevét Szervező a Honlapján illetve a közösségi oldalain is megjelenítheti.
6.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen személy által beküldött igényt. Nyereményre csak a Játékszabályzat rendelkezései szerint regisztráló és az ott megadott feltételek szerinti  személyek válhatnak jogosulttá.

7. Személyi jövedelemadó

7.1. A nyereményeket az Szja törvény 1.sz.mellékletének 8.14 pontja szerint Szja és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervező a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékot. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége az Internet kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
8.2. A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.
8.3. A Játékosok és a Honlapon regisztrálók a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a Játékosok és a Honlapon regisztrálók személyes adatait és személyes jellegű információit (azonosító adatok; elérhetőségek stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatok elvégzése céljából díjmentesen felhasználja.
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon:NAIH-90508/2015. Az adatkezelésről bővebben az adatvédelmi tájékoztatóban olvashat.
8.4. A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt, amely megtalálható a www.vizisztito-ozmozis.hu honlapon.
8.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.