Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

1.1. Az adatkezelő a QS ‘2000 Bt. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1131 Budapest, Futár u 16. 3. em. 5.; cégjegyzékszám: 01-06-730678; adószám: 20625409-2-41) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a Krausen Ozmózis Víztisztítók honlapon (elérés http://www.viztisztito-ozmozis.hu/) bemutatott Krausen gyártmányú víztisztító kisberendezések és alkatrészei értékesítése, illetve az ehhez kapcsolódó időszakos promóciók, nyereményjátékok iránt érdeklődők az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

NAIH-90404/2015. — ” honlapon történő regisztráció „, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtásának lehetőségét teremti;
NAIH-90405/2015. — ” webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése ” a honlap vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás;
NAIH-90402/2015. — ” időszakos promóció ” honlap vásárlói és látogatói számára meghatározott időszakban szervezett promóciók kommunikációjának lebonyolítására a résztvevők adatainak kezelésére és az ügyfelekkel való kapcsolattartásra;
NAIH-90508/2015. — ” nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés ” a honlap vásárlói és látogatói számára szervezett nyereményjátékban résztvevők adatainak kezelésére.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: „Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, a termékek használatára irányuló tanácsadás, a berendezések használatának támogatása, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, rendelések kezelése, a szolgáltatás fejlesztése, hírlevél küldése, promóciók, nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremény átadása.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:
NAIH-90404/2015. — ” honlapon történő regisztráció” — vezetéknév, utónév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, elérni kívánt információ, a végfelhasználói szerződés elfogadását jelző jelölőnégyzet értéke,
NAIH-90405/2015. — ” webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése ” a honlap vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás; — vezetéknév, utónév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, címadatok, telefonszám, elérni kívánt információ, a végfelhasználói szerződés elfogadását jelző jelölőnégyzet értéke,
NAIH-90402/2015. — ” időszakos promóció ” honlap vásárlói és látogatói számára meghatározott időszakban szervezett promóciók kommunikációjának lebonyolítására a résztvevők adatainak kezelésére és az ügyfelekkel való kapcsolattartásra — vezetéknév, utónév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, elérni kívánt információ, a végfelhasználói szerződés elfogadását jelző jelölőnégyzet értéke,
NAIH-90508/2015. — ” nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés ” a honlap vásárlói és látogatói számára szervezett nyereményjátékban résztvevők adatainak kezelésére ; — vezetéknév, utónév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, címadatok, telefonszám, elérni kívánt információ, a végfelhasználói szerződés elfogadását jelző jelölőnégyzet értéke,
4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.
4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.
5.2. Az Érintett hírlevél küldéséhez, egyéb kommunikáció végzéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.
5.3. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.
5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.
5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.
6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.
6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:
az Adatkezelő munkatársai;
egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. ADATFELDOLGOZÁS

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi személyek (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók”) szolgáltatását:

Ev2 Internet Kft. tárhely szolgáltatás
Honlap: http://www.ev2.hu/
E-mail : info@ev2.hu
Ügyfélszolgálat: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Telefon: (1) 460 0104
Fax: (1) 221 1102

A Skycentrum Bt. (Marketingszoftverek)

1089 Budapest, Golgota utca 3

8. ADATBIZTONSÁG

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.
8.3. Az Adatkezelő internetes honlapon történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE, ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA

9.1. Az Érintett
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
kérheti személyes adatainak helyesbítését;
kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
9.5. A személyes adatot törölni kell, ha
a kezelése jogellenes;
az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt;
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. JOGORVOSLAT

10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.
10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.